Sunday, 27 September 2020

ด่วน นนทบุรี ประกาศเคอร์ฟิว กำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหสถาน 23.00-05.00 น.

31 Mar 2020
161

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ สำหรับสถานการณ์ covid-19 ที่ล่าสุดยังคงไม่สามารถควบคุมยอดผู้ติดเชื้อได้ จนทำให้มีหลายจังหวัดออกประกาศปิดเคอร์ฟิวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มีค นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามในประกาศ เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของcovid19 ฉบับที่ 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน

โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การระบาดของcovid19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย ฉบับที่ ๓ พศ 2563 ที่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสโรคในจังหวัดนนทบุรี เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวัน ทั้งยังมีผู้ป่วยบางรายเสียชีวิต

ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดำเนิน เช่นนี้ต่อไป อาจมีจำนวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขก็อาจไม่เพียพอต่อการให้บริการ จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของcovid19

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติตต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นซอนของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ในการประชุม

ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563ประกอบความในข้อ 5 ข้อ 7และข้อ 10 ของข้อกำหนด

ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ 2558ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

จึงขอความร่วมมือประชาขนทุกคน งดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23 00 น – 05 00 น ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้น เป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานใน ช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ ศ 2563