Thursday, 1 October 2020

รมว.แรงงาน เสนอจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ผู้มีประกันสังคม

30 Mar 2020
199

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับผู้ที่ประกันตนกับประกันสังคม หลังจากที่ทางรัฐบาลมีมาตรการ มอบเงินเยียวยาให้กับ แรงงาน หรือลูกจ้างที่ทำงานอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมไปแล้วนั้น ล่าสุดทางรมว.แรงงาน เรียกประชุมด่วน เพิ่มมาตรการเยียวยาลูกจ้างผู้ประกันตน แก้กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มี.ค.2563

วันนี้ (29 มี.ค.2563) หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นการเร่งด่วน เพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือแรงงานซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

โดยที่ประชุมเห็นชอบให้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่ถึง 5,000 บาท มีสิทธิได้รับเงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ 5,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 มี.ค.2563 เพื่อให้สอดคล้องและเท่าเทียมกันกับการช่วยเหลือแรงงานลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในวันที่ 31 มี.ค.นี้

โดยหาก ผู้ประกันตนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 1 สำนักงานประกันสังคม ตลอด 24 ชั่วโมง

ขอบคุณที่มาจาก : thaipbs