วันศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2563

ลูกจ้างเฮลั่น ครม มีมติจ่ายเงินชดเชยเต็มจำนวนค่าจ้าง กรณีหยุดงานเพราะโควิด19

25 มี.ค. 2020
234

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้โรงงานห้างหรือแม้ตลาดต้องปิดพักชั่วคราว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ศ ดร นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ครม เรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากผลกระทบของ covid19 เปิดเผยว่า

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเรื่องการผ่อนปรนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวปี 2562-2563 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา

ส่วนแรงงานไทย ครม มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ สำหรับการรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

สำหรับการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง เพิ่มอัตราเงินทดแทนกรณีว่างงานเป็นร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายวัน โดยได้รับครั้งละไม่เกิน 200 วัน

สำหรับการว่างงานเพราะเหตุลาออกจากงาน หรือเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น เพิ่มอัตราเงินทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 45 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน

ขณะเดียวกัน ยังเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย โดยปรับนิยามเหตุสุดวิสัยคือ อัคคีภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ อุทกภัย หรือภัยอันเกิดจากcovid19ที่แพร่ระบาดในมนุษย์ ซึ่งเป็นการติดต่ออันตรายตามกฎหมาย ครอบคลุมถึงโรคโควิด 19 ตอนนี้ด้วย ตลอดจนภัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสาธารณชนในวงกว้าง จนผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้

โดยกำหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตน มีสิทธิ์ได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราเต็มจำนวนของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยที่นายจ้างรับรองหรือไม่ให้ทำงาน ไม่เกิน 180 วัน บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563

แต่กรณีที่หน่วยงานภาครัฐมีคำสั่งให้นายจ้างหยุดประกอบกิจการ เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของcovid19 ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอัตราเต็มจำนวนของค่าจ้างรายวัน ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างหยุดประกอบกิจการ ไม่เกิน 60 วัน

ทั้งนี้ก็ขอความร่วมมือสำหรับคนที่ออกนอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความสบายใจของตัวเองและคนรอบข้างที่สำคัญควรหมั่นล้างมือให้สะอาด

ขอบคุณที่มาจาก Live NBT2HD