วันเสาร์, 5 ธันวาคม 2563

‘สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ บวชฯ อุทิศถวายพระมารดา

06 ธ.ค. 2019
167

‘สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ บวชฯ อุทิศถวายพระมารดาปลอดทุกข์โ ร คภัย ณ วัดป่าพุทธพจน์หรือภุญไชย

จากกรณีเฟซบุ๊ก ‘สถาบันวิทยาศสตร์ทางจิตนานชาติ’ ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาwบอกเล่าถึงเรื่องราวที่น่าปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งสำหรับประชาชนคนไทย เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาราชธิดา เสมด็จลงพระอุโบสถวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย ทรงอธิฐานการบssชาเนกขัมมะ ซึ่งเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวมีคุณต่อจิตใจคนไทย หากได้รับรู้เหตุการณ์อันน่าชืนชมนี้

จึงขอนำเรื่องราวเผยแพร่ต่อด้วยจิตศรัทธาให้ชาวไทยได้ชื่มชมพระบารมีร่วมกัน รุ่งอรุณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา

เสด็จลงอุโบสถ ‘วัดป่าพุทธพจน์หรือภุญไชย’ ทรงประกอบศาสนกิจทำวัตรเช้า และทรงอธิษฐานการบรรพชาเนกขัมมะ อันเปี่ยมด้วยพระราชศรัทธาอันยิ่ง

ต่อมา เวลา ๐๖.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา ทรงถวายสักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และพระธาตุพระสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์

ณ ธรรมศาลา ‘วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย’ โดยมีพระอาจารย์วังโส เป็นประธาน พร้อมทั้งทรงบาตร และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในกรณี ได้รับอนุญาติจาก วัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย

ให้ส่งภาพแด่คณะศิษย์ศรัทธาได้ชื่มชม ‘พระบารมีและร่วมอนุโมทนา ค่ะ’ ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยชื่มชม พระธรรมบารมี ของพลตรีหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา

เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่พระเจ้าวรวงค์เธอ ‘พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ’ ของจงทรงพระเจริญในพระธรรมสมเด็จเจ้าฟ้าฯผู้ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอประทานพระวโรกาสกราบอนุโมทนาสาธุ ของจงทรงพระเจริญในธรรมบารมี ต่อเนื่องพูนทวี ไม่มีสิ้นสุด ของนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย เนกขัมมะ หมายถึง ‘กุศลทุกประการได้ แต่ถ้าเป็นเนกขัมมบารมีแล้ว’

ต้องเป็นธssมทีททำให้ถึงฝั่งคือดับกิเลส กุศลทั่วไปเช่น การให้ทาน ก็มีแม้ของบุคคลนอกศาสนานี้แต่ไม่ได้เห็นโทษของเลส และวัฏฏะ แต่ก็ให้ขณะนั้นเป็นกุศล เป็นเนกขัมมะ ‘กุศลทุกประการเป็นขัมมะ’

แต่เป็นเนกขัมมบารมีหรือปล่า ดังนั้น เนกขัมมบารมี ต้องประกอบด้วย ปัญญาที่เห็น โ ท ษ ของ กิ เ ล ส และการเกิดหรืออยู่ในวัฏฏะ เพราะฉะนั้น ‘กุศลทุกประการ เป็นเนกขัมมบารมี’

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยสปิฎก เล่ม ๙ภาค ๓-หน้าที่ 577 จิตเกิดขึ้นเพื่อจะออกจากกามภพ มีการเห็นโทษเป็นอันดับแรก กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายแห่งกรุณา เป็นเขกขัมมบารมี

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย จริยสปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓-หน้าที่ 578 เนกขัมมบารมี มีการออกจากกามและจากความมีดชคเป็นลักษณะ มีการประกาศโทษของกามนั้นเป็นรส. มีความหันหลังจากโทษนั้นเป็นปัจจุบันปัฏฐาน. มีความสังเวชเป็นปทัฏฐาน. พีะสุตตันตปิฎกขุททกนิกาย จริยาปิฎก เล่ม ๙ ภาค ๓- หน้าที่ 636

อนึ่ง เwราะการเกิดขึ้นแห่งกุศลจิตเป็นไปแล้ว ด้วยการออกจากกามและภพทั้งหลาย มีการเห็นโทษเป็นเบื้องต้น กำหนดด้วยความเป็นผู้ฉลาดในอุบายคือกรุณา ชื่อว่า ‘เนกขัมมบารมี’

แม้พระองค์จะเป็นถึงราชกุมารี ผู้ทรงมีพระราชอิสริยยศ ขั้นสมเด็จเจ้าฟ้าฯ ทรงกรมได้มีพระราชศรัทธา มีจริยวัตร องอาจสง่างาม มีพระราชประสงค์ที่ทรงศีล ทรงธssม ครองเนกขัมมบารมี

ทรงตั้ง ‘พระราชหฤทัยศึกษาวิปัสสนา’ เป็นนางแก้วที่เลิศแล้วพระพุทธศาสนา ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของสตรีทั้งปวง ปวงข้าพระองค์ขอกรอบถวายบังคมแสดงความจงรักภักดี ขอจงทรงพระเจริญในธรรมะสมดังตั้งพระราชหฤทัย