Thursday, 28 May 2020

ประกันสังคม พร้อมเยียวย าลูกจ้ าง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด

21 Mar 2020
60

ถือเป็นข่าวดีจากสถานการณ์ในช่วงนี้ที่ทำให้ต้องหยุดงาน ล่ าสุดนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานคณะก ร ร มการประกันสังคม เปิดเผยว่า คณะก ร ร มการประกันสังคมมีมติวันที่ 20 มีนาคม เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือนายจ้ าง ลูกจ้ าง ผู้ประกันตน กรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ดังนี้

1. ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย ให้ขย ายความคุ้มครองผู้ประกันตนจากภัยอันเกิดจากที่แพร่ระบาดใน มนุษย์ รวมทั้งภัยอื่น ๆ ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ดัง

– ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้ างไม่ให้ทำงาน ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน อัตราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน

– กรณีหน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว ประกันสังคมจะจ่ายกรณีว่างงาน ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 วัน

2. เห็นชอบให้ลดอัตราเงินสมทบนายจ้ างและผู้ประกันตน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า เป็นอัตราร้อยละ 4 ระยะเวลา 6 เดือน พร้อมทั้งเห็นชอบให้ขย ายกำหนดเวลาการนำส่งเงินสมทบของนายจ้ าง และผู้ประกันตน มาตรา 33, 39 สำหรับงวดค่าจ้ างเดือน มีนาคม, เมษายน และพฤษภาคม 2563 ออกไปอีก 3 เดือน

โดยงวดค่าจ้ างเดือน มีนาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กรกฎาคม 2563 สำหรับงวดค่าจ้ างเดือนเมษายน 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 สิงหาคม 2563 และงวดค่าจ้ างเดือนพฤษภาคม 2563 ให้นำส่งเงินภายใน 15 กันย ายน 2563

3. เรื่องการรักษาพย าบาล คณะก ร ร มการมีมติให้ดูแลรักษาผู้ประกันตน ที่ป่วยโควิด 19 ให้ดี ตามมาตรฐานการรักษาพย าบาลที่กำหนด

นอกจากนี้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนในภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ไม่ว่าในทางเศรษฐกิจหรือผลกระทบจากปัจจัยอื่นใด คณะก ร ร มการยังมีมติเห็นชอบให้จ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากกรณีลาออก ร้อยละ 45 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน และจ่ายให้แก่ผู้ประกันตนที่ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้ าง ร้อยละ 70 เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน

ทั้งนี้ มาตรการนี้ให้ใช้บังคับเป็นระยะเวลา 2 ปี โดยหลังจากนี้คณะก ร ร มการจะพิจารณาวิเคราะห์และมีมติพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งจะเร่งรัดให้มีผลบังคับโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของภาครัฐบาล และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้ าง ลูกจ้ าง ผู้ประกันตน

ขอขอบคุณที่มาจาก: dailynews